Let op! Van vrijdag 19 juli tot en met vrijdag 16 augustus is Dunselman Bouw gesloten.

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden van Dunselman Bouw B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • Dunselman Bouw B.V.: Dunselman Bouw B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 630 33 852. Onder Dunselman Bouw B.V. wordt mede verstaan iedere onderneming die een dochteronderneming als bedoeld in artikel 2:24a BW van Dunselman Bouw B.V. is, waarmee Dunselman Bouw B.V. in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden, dan wel waarin Dunselman Bouw B.V. een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c BW heeft.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij.
 • Wederpartij en/of opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. gemachtigde, vertegenwoordiger, rechtverkrijgende en erfgenamen.
 • Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten met een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Koop op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Vermelding van Dunselman Bouw B.V. in de algemene voorwaarden: Dunselman Bouw B.V. zal hierna vermeld worden als: ‘ons’, ‘onze’, ‘wij’.

Artikel 2 Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door ons andersluidend schriftelijk is bevestigd.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaatsvindt. Onze Disclaimer is van toepassing voor bezoek op onze website.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
  • De eventuele kosten van aflevering;
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; Artikel 4 Overeenkomst
 4. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 5. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 7. Wij kunnen ons –binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. Bij de verkoop van goederen/diensten kan een vooruitbetaling van worden bedongen.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. Wij zullen bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk meesturen of op zodanige wijze verstrekken dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met met klachten terecht kan,
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht,
 3. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
 4. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
 4. Indien wij of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. De werkzaamheden worden door ons ingepland als 10% van de opdracht is betaald op het door ons aangegeven bankrekeningnummer.
 6. Indien de wederpartij/opdrachtgever gaat scheiden en/of in een scheidingsprocedure zit, dan dient dit aan ons doorgegeven te worden. Ons moet dan medegedeeld worden wie de facturen gaat betalen, anders is de wederpartij/opdrachtgever die de overeenkomst heeft getekend aansprakelijk.
 7. Indien wij niet op de hoogte gesteld worden conform lid 12, dan is de wederpartij/opdrachtgever die de overeenkomst getekend is, aansprakelijk voor de betalingen van onze facturen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst, duur, opzegging, opschorting, ontbinding en annulering

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of

aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst substantiële (financiële en/of kwalitatieve) consequenties heeft, zullen wij de wederpartij hierover inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen.
 5. De overeenkomst tussen ons en een wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 6. Tenzij contractueel anders bepaald kan een overeenkomst voor bepaalde tijd door wederpartij niet tussentijds worden opgezegd. De overeenkomst wordt na de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst één kalendermaand voor het einde van de looptijd is opgezegd. Zodra de initiële looptijd van de overeenkomst geëindigd is, kan er worden opgezegd met in acht name van één kalendermaand.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds conform contract wordt opgezegd door de wederpartij, is de wederpartij gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of deelleveringen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook na betaling onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.
 8. Indien de overeenkomst door de wederpartij wordt opgezegd tijdens de aanbetalingsperiode, waarbij wij al reeds diverse kosten hebben moeten maken voor het aanleveren van goederen en/of diensten, zijn wij gerechtigd deze kosten te declareren bij de wederpartij.
 9. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ons extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.
 10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met de wederpartij, na voorafgaande betaling, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn.
 11. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen.
  2. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt.

c. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst.
 3. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 4. Indien de wederpartij nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren is dit slechts mogelijk binnen één kalendermaand na het afsluiten van de overeenkomst. Indien geannuleerd wordt, dan worden 75 euro annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst.

Artikel 6 Betaling

 1. De betalingstermijnen in onze offertes zijn leidend. Tenzij het schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de factu(u)r(en) schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Klachten met betrekking tot de geleverde goederen/diensten schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).
 5. In geval van liquidatie, WSNP, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen onze vorderingen en de verplichtingen van de wederpartij jegens ons, onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij directe betaling.
 7. Onze betalingsvoorwaarden zijn: 10% van de offerte moet betaald zijn, dan worden de werkzaamheden ingepland. 40% moet betaald zijn bij aanvang van de werkzaamheden, 40% tijdens de werkzaamheden, 10% bij afronding van de werkzaamheden.
 8. Indien er te laat betaald wordt, hanteren wij administratie kosten van 35 euro ex BTW per herinnering.
 9. Indien er meerwerk ontstaat en de klant is op de hoogte gebracht, dan wordt het meerwerk pas gestart als de openstaande facturen zijn betaald.
 10. Voor het opstellen van offertes kunnen wij tarieven hanteren conform onze staffel. Dit hangt af van de lengte, duur en hoogte van het offerte traject. Onze

staffel is als volgt opgebouwd:

 1. Tot 25.000 euro kost het 450 euro ex BTW.
 2. Tussen 25.000 en 50.000 euro kost het 1250 euro ex BTW.
 3. Meer dan 50.000 euro kost het 2250 euro ex BTW.

Op het moment dat Dunselman Bouw het werk mag uitvoeren dan worden de bedragen vanuit de staffel verrekend met het uiteindelijke factuurbedrag.

 1. De wederpartij zal op de hoogte gebracht worden, wanneer er kosten voor het offertetraject in rekening worden gebracht.
 2. Indien wij het nodig achten om een bouwkundig consulent in te schakelen voor het offertetraject, dan is de wederpartij, zonder aankondiging uit artikel 6 lid 11, gehouden om de kosten uit artikel 6 lid 10 te betalen.

Artikel 7 Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • vermeld in Euro, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend,
  • exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer- en verzendkosten, administratie en verzekering.
  • exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens onze gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uur tarief schriftelijk is overeengekomen.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en exclusief kosten derden, reiskosten en reistijd.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.
 5. Indien een lopende opdracht bekeken moet worden door een bouwkundig consulent, dan zullen daar kosten voor in rekening gebracht worden op basis van een uurtarief van 70 euro ex BTW. Wij zijn niettemin gerechtigd om dit uurtarief te indexeren.
 6. Wij zijn gemachtigd door de wederpartij/opdrachtgever om een bouwkundig consulent in te schakelen indien dat volgens ons nodig is voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden. Het uurtarief van de bouwkundig consulent bedraagt 70 euro ex BTW. Wij zijn niettemin gerechtigd om dit uurtarief te indexeren en te verhogen.
 7. Voor Timmer 1 werkzaamheden, hanteren wij een uurtarief van 45 euro ex BTW. Dit zijn werkzaamheden die vallen onder de categorie voorman die verantwoordelijkheid neemt op de bouw.

Voor Timmer 2 werkzaamheden, hanteren wij een uurtarief van 37,50 euro ex BTW. Dit zijn werkzaamheden die niet onder de verantwoordelijkheid van een voorman vallen. Wij zijn niettemin gerechtigd om dit uurtarief te indexeren en te verhogen.

9. Indien wij met een wederpartij een honorarium of uurtarief overeenkomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Bovendien mogen wij het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Wij zullen de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Wij zullen daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Het ontstaan van meerwerk, duizend euro van het offertebedrag te boven gaande, zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan.

De wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij direct na melding ons heeft bericht van dat meerwerk af te zien. Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.

 1. Indien door de wederpartij voor het uitoefenen van werkzaamheden materialen ter beschikking worden gesteld, hebben wij het recht deze in de orderprijs te verwerken tot een maximum van 50% van de door ons in vergelijkbare gevallen te berekenen kostprijs van de betreffende materialen.
 2. In geval van tussentijdse verhoging van kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.
 3. Materiaalkosten stijgen voortdurend waardoor onze offertes een geldigheidsduur hebben van vier weken.
 4. De grondstofprijzen in en van bouwmaterialen kunnen voortdurend blijven stijgen, waardoor wij bij het bestellen van grondstoffen en/of materialen voor onze werkzaamheden genoodzaakt zijn om de actuele prijzen te hanteren van bepaalde grondstoffen en materialen.
 5. Wij kunnen te allen tijde de prijzen verhogen van grondstoffen en materialen die nodig zijn voor onze werkzaamheden. Deze prijsverhogingen worden doorberekend aan de wederpartij/opdrachtgever.

Artikel 8 Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit

overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

De Buitengerechtelijke incassokosten (incl. BTW) zijn dan als volgt:

 1. Minimumtarief 48,40 euro
 2. 15% over eerste 2.500,00 euro
 3. 10% over volgende 2.500,00 euro
 4. 5% over volgende 5.000,00 euro
 5. 1 % over de volgende 190.000,00 euro
 6. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van 6.775,00 euro

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald.
 2. Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de wederpartij de zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuw gevormde zaak voor ons totdat de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; wij hebben in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 3. Rechten worden in voorkomend geval aan de wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeenkomstige vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.
 4. In geval de wederpartij:
  • Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  • Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  • Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt,
  • In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
  • Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

hebben wij door het plaatsgrijpen van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten,

schaden en rente.

Artikel 10 Geheimhouding en privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de Wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.
 3. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te vertrekken, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11 Levering

 1. Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Al onze diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover wij in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zijn wij steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 3. Alle door ons genoemde of overgekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door ons genoemde tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden ons niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Wij spannen ons er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij met wederpartij in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 4. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 5. Overschrijding van een leveringstermijn geeft wederpartij nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie.

6. Wederpartij of een door wederpartij aangewezen derde draagt het risico van de goederen vanaf het ogenblik waarop deze goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Het ontvangstbewijs door wederpartij of de door wederpartij aangewezen persoon ondertekend, strekt tot volledig bewijs van levering. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan ons heeft kenbaar gemaakt. De door ons in te zetten medewerkers zullen beschikken over de met wederpartij schriftelijk overeengekomen kwalificaties. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat wederpartij maakt van een door ons afgegeven advies steeds voor rekening en risico van wederpartij. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, geheel bij wederpartij, onverminderd ons recht met alle middelen tegenbewijs te leveren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
 2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van elke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden, als wij hier geen schuld aan hebben.
 4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft en waarvoor het geleverde is bedoeld.
 5. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan ons voorgeschreven zaken, materialen, of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan ons voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 6. Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot dienst risicosfeer behoren, behoudens voor zover de

aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij.

Indien de wederpartij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade ten gevolge van niet of niet tijdige levering van zaken en/of diensten ten gevolge van overmacht of indien deze een gevolg zijn van omstandigheden die buiten onze risicosfeer vallen dan wel waar wij geen directe invloed op hebben.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van elle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.
 4. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, van het geleverde zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere materialen.
 6. Ten aanzien van door ons geleverde producten zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken indien de betrokken producten door ons zelf zijn geleverd en die producten rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd, doch slechts indien de gebreken aantoonbaar aan onze schuld te wijten zijn. Indien een of meer door ons geleverde producten ondeugdelijk zijn reikt onze aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de leverancier van de betreffende producten aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan:

Elk van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer tijdig kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.

 1. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 2. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.
 3. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd.
 4. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op

vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Garantie

 1. Indien en voor zover door de fabriek garantie wordt verstrekt, zullen wij ons aanspraken op fabrieksgarantie onder de daarbij behorende condities aan de wederpartij overdragen zodra de volledige koopsom door ons zal zijn ontvangen.
 2. Bij gebreken aan door ons geleverde producten die aantoonbaar binnen 24 maanden na levering zijn ontstaan, zullen wij deze producten binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van de gebreken door de wederpartij, naar onze keuze, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu het vervangen product aan ons te retourneren en ons de eigendom te verschaffen. Deze garantie geldt tevens indien de te leveren producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding aan ons heeft gemaakt.
 3. Constructiewerkzaamheden vallen, indien dit is afgesloten, binnen onze carverzekering.
 4. Op reparatiewerkzaamheden/montagewerken van bestaande daken, wordt geen garantie gegeven.
 5. Op reparatiewerkzaamheden/montagewerken tot 1000 euro ex BTW wordt geen garantie gegeven.
 6. Op reparatiewerkzaamheden/montagewerken tot 2000 euro ex BTW komen wij eenmalig terug om eventuele herstelwerkzaamheden uit te voeren.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk indien er waterschade ontstaat als dat niet door ons toedoen is veroorzaakt.
 8. Op reparatiewerkzaamheden/montagewerken die verricht worden aan bestaande bouwwerken/goederen, kan geen garantie op gegeven worden.
 9. Op onze montagewerken omtrent dakbedekking, kunstmateriaal of bitumen dakbedekking verstrekken wij 120 maanden garantie.
 10. Indien wij werkzaamheden doen omtrent aanpassingen aan het dak, zoals een reparatie en/of verbetering verstrekken wij daarop 60 maanden garantie.
 11. Werkzaamheden aan kunststofkozijnen hebben bij ons een garantietermijn van 60 maanden. Houten kozijnen die door ons zijn afgelakt binnen 1 jaar hebben een garantietermijn van 60 maanden. Aan het montagewerk van kozijnen verstrekken wij 24 maanden garantie.
 12. Op reparatiewerkzaamheden/montagewerken van hang en sluitwerk op ramen, deuren en kozijnen verstrekken wij 12 maanden garantie.
 13. Op beglazing dat wij aanleveren verstrekken wij 60 maanden garantie. Dit geldt voor een goede werking van de beslagdelen. Wij verstrekken geen garantie voor normale slijtage.
 14. Op beslag rust een garantietermijn van 60 maanden. Dit geldt voor een goede werking van de beslagdelen. Er is geen garantie voor normale slijtage.
 15. Wij hanteren 120 maanden garantie voor onze Aluplas profielen kunststof kozijnen. Dit geldt voor:
  • Vormvastheid binnen de tolerantiegrenzen van de RAL-GZ 716/1;
  • Stootvastheid in de kou volgens RAL-GZ 716/1;

– Verkleuring door weersinvloed, volgens 4de tree van van ISO 105-A03.

 1. Beschadigingen die plaats vinden binnen bovenstaande termijnen en niet door ons toedoen zijn veroorzaakt vallen buiten de garantie.
 2. De garantie vervalt in ieder geval indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde niet voor normaal dagelijks gebruik werd toegepast dan wel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 15 Industriële eigendoms- en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst of aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde tekeningen, schetsen, bestekken, begroting, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons.

De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.

 1. Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 2. Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van ons te herhalen, ook niet indien het slechts een deel van een al dan niet uitgevoerd ontwerp van ons betreft, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. Overdracht van industriële eigendoms- en/of auteursrechten kan door ons slechts bij akte geschieden.

Artikel 16 Reclames

 1. Eventuele reclames ten aanzien van zichtbare gebreken of facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen inzien zij ons rechtstreeks binnen 14 kalenderdagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames ten aanzien van verborgen gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen twee weken na ontdekking doch uiterlijk binnen twee maanden na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt onder opgave van de aard en grond der klachten.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 3. Indien reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 4. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de nog niet vervallen betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment

waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 17 Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.

Het honorarium komt ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Civiel, o.v.v. rekesten. De algemene voorwaarden zijn schriftelijk op te vragen via Rechtbank Midden-Nederland, Archief, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.